Constituée d'experts du monde académique, du secteur privé et des autorités fédérales, la Coalition entend renforcer la cybersécurité en Belgique et protéger l'économie numérique.

Constituée d’experts du monde académique, du secteur privé et des autorités fédérales, la Coalition entend renforcer la cybersécurité en Belgique et protéger l’économie numérique.

Watch the full CEO interviews

Lire la version en français

Cyber Security Coalition , een jaar van succesvolle activiteit

Cyber Security Coalition wil meer samenwerking rond cybersecurity creëren

‘There are only two types of companies, those that have been hacked and those that will be’

Sinds een jaar werkt een unieke drieledige coalitie van experten uit de academische wereld, de privésector en de overheid eraan om cybersecurity in België te versterken en de digitale economie beter te beschermen. Deze Cybersecurity Coalition vraagt meer aandacht voor deze problematiek en heeft daarvoor onder andere een gids uitgewerkt om de bedrijfswereld te sensibiliseren om incidenten te vermijden.

Uit recente cijfers van de Amerikaanse verzekeringsmakelaar Marsch blijkt dat 38% van de Belgische ondernemingen ooit al eens gehackt zijn, wat mogelijk een onderschatting is. Als we enkel zouden spreken over de financiële sector, gaat het om maar liefst 80%. Op Europees niveau is het zelfs 50%. De problematiek omtrent cybersecurity wordt immers nog het best samengevat door Robert Mueller, voormalig directeur van de Amerikaanse FBI: ‘There are only two types of companies, those that have been hacked and those that will be.’

De voordelen van de digitale economie moeten de dreiging afwenden. Een van de voornaamste doelstellingen van de Coalitie is dan ook het vertrouwen herstellen. Als verschillende partners met diverse achtergronden samenwerken en hun krachten bundelen, moet dat lukken. Daarom vraagt de Coalitie om meer samenwerking rond cybersecurity.

Boekt deze coalitie resultaat?

De coalitie verenigt vandaag meer dan 45 leden en werkt rond vier krachtlijnen:

  1. het uitwisselen van ervaringen en expertise,
  2. het delen van informatie (‘intelligence’) en operationele samenwerking,
  3. sensibiliseren van het grote publiek en
  4. het formuleren van adviezen voor bedrijven en publieke instellingen.

De meest cruciale vraag is echter: ‘Boekt deze Coalitie al resultaat na een jaar?’ Het antwoord daarop is volmondig ‘ja’.

Zo konden leden tijdens vier verschillende werkdagen hun expertise en ervaringen delen en leren van elkaar, en dit over onderwerpen als wetgeving, governance en de aanpak van incidenten. Daarnaast wisselden veiligheidsexperts van bedrijven en overheidsdiensten op tweewekelijkse basis informatie uit over specifieke dreigingen binnen een Intersectoraal Computer Security Incident Response Team (Inter-CSIRT). Samen vormen zij een ‘netwerk van vertrouwen’, die de kritieke cyberinfrastructuur van ons land wil versterken.

Deze Coalitie vestigde ook de aandacht op het gegeven dat de cyberproblematiek weinig ‘zichtbaar’ is. Om meer bewustzijn rond dit thema te creëren, werd de campagne ‘Vergeet wachtwoorden, gebruik een wachtzin’ uitgewerkt.

Zo hebben de verschillende partners van de coalitie een brochure opgesteld, de ‘Incident Management Guide’. Deze gids is bedoeld voor zowel de grote als de kleine bedrijven en wordt mede ondersteund door het ‘Centrum voor Cybersecurity België’ (CCB).

Wat brengt 2016?

De coalitie wil werk maken van een zekere verbreding (meer bedrijven en publieke instellingen in België doen aansluiten) en een verdieping (rond de vier krachtlijnen). De sterkte van deze coalitie is immers haar unieke samenstelling, die de expertise van haar verschillende partners moet bundelen. Ook zal de samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity worden voorgezet. Dit is immers van cruciaal belang als bedrijven, universiteiten en overheid willen opboksen tegen georganiseerde cybercriminaliteit.

Quotes

‘Het initiatief van de Cyber Security Coalition vormt een belangrijke hefboom voor de groei van de digitale economie.’

(Dominique Leroy, Proximus)

‘De Cyber Security Coalition vormt een ‘platform van vertrouwen’, dat instaat voor sturing en advies rond de aanpak van cybersecurity-incidenten in alle mogelijke bedrijven .’

(Michèle Sioen, VBO-FEB)

‘De Cyber Security Coalition biedt een platform, waardoor de academische wereld een betere kijk krijgt op de specifieke noden van zowel de overheid als de privésector inzake ‘human resources’ en de nodige ‘skill sets’.’

(HoWest)

‘Hierdoor kan de academische wereld, samen met de overheid nieuwe programma’s definiëren met het oog op een goed opgeleide ‘cyber beroepsbevolking’.’

(Yves Poullet, UNamur)

‘De samenwerking tussen de drie sectoren om het security bewustzijn te verhogen en om nieuwe opleidingsnoden te definiëren, is van belang om een cyber bestendige digitale economie uit te bouwen tegen 2020.’

(Miguel De Bruycker, Centrum voor Cybersecurity België)


La Cyber Security Coalition, un bilan positif après un an

La Cyber Security Coalition veut plus de collaboration en faveur de la cybersécurité

“Il n’existe que deux types d’entreprises : celles qui ont déjà été piratées et celles qui le seront.”

Depuis un an, une coalition unique en son genre a vu le jour. Constituée d’experts issus du monde académique, du secteur privé et des autorités fédérales, elle entend renforcer la cybersécurité en Belgique et mieux protéger l’économie numérique. La Cyber Security Coalition demande plus d’attention pour la problématique de cybersécurité et elle a, entre autres, publié un guide pour mieux sensibiliser les universités, le monde des entreprises et les pouvoirs publics à la gestion des incidents de cyber sécurité.

Comme le montrent des chiffres récents du courtier d’assurances américain Marsh, 38 % des entreprises belges ont déjà été piratées. Une estimation qui pourrait bien être inférieure à la réalité. Au niveau européen, il s’agit de plus de 50%.  La formule de Robert Mueller, ex-directeur du FBI aux États-Unis, résume sans doute le mieux la problématique de la cybersécurité : “There are only two types of companies, those that have been hacked and those that will be” R. Mueller (Il n’existe que deux types d’entreprises : celles qui ont déjà été piratées et celles qui le seront).

Les avantages de l’économie digitale doivent suplanter la menace. L’un des principaux objectifs de la Coalition est donc de rétablir la confiance. Si des partenaires venus d’horizons différents collaborent et unissent leurs forces, cet objectif devrait être atteint.

C’est pourquoi la Coalition plaide pour plus de collaboration au niveau de la cybersécurité

Cette coalition donne-t-elle des résultats ?

La coalition réunit aujourd’hui plus de 45 membres et opère selon quatre lignes de force :

  1. échange d’expériences et d’expertise,
  2. partage d’informations (“intelligence”) et collaboration opérationnelle
  3. actions de sensibilisation vis-à-vis du grand public et
  4. conseils à l’intention des pouvoirs publics et des entreprises.

Une question cruciale entre toutes demeure toutefois : “Cette Coalition donne-t-elle déjà des résultats après un an?” La réponse est un “oui” sans réserve.

Les membres ont ainsi eu l’occasion, lors de quatre journées de travail différentes, d’échanger leur expertise et leurs expériences et de s’enrichir de leurs connaissances mutuelles, dans le cadre de thèmes tels que la législation, la gouvernance et la gestion des incidents. Par ailleurs, les experts en sécurité des entreprises et services publics ont pu échanger, toutes les deux semaines, des informations concernant des menaces spécifiques dans le cadre d’une Computer Security Incident Response Team intersectorielle (Inter-CSIRT). Ensemble, ils forment un “réseau de confiance” qui se propose de renforcer la cyber infrastructure critique de notre pays.

Cette Coalition a également attiré l’attention sur le caractère peu “visible” de la cyber problématique. La campagne “Oubliez le mot de passe, choisissez une phrase de sécurité” a été conçue pour accroître la prise de conscience sur ce thème.

Les différents partenaires de la Coalition ont ainsi rédigé une brochure intitulée “Incident Management Guide“. Ce guide s’adresse aux petites et grandes entreprises. Il bénéficie du soutien du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB).

Au programme pour 2016

La Coalition ambitionne d’étoffer ses effectifs (en suscitant l’adhésion d’un plus grand nombre d’entreprises et d’organismes publics en Belgique) et d’approfondir son travail (sur la base des quatre lignes de force). La force de cette coalition réside en effet dans sa composition unique, qui combine l’expertise de ses différents partenaires. La coalition continuera également à collaborer avec le Centre pour la Cybersécurité Belgique. Cette mise en commun des ressources est, en effet, primordiale, car les entreprises, les universités et les pouvoirs publics sont confrontés à une cybercriminalité organisée.

Citations

“Une initiative telle que la Cyber Security Coalition constitue un levier importants pour favoriser la croissance de l’économie numérique.”

(Dominique Leroy, Proximus)

“La Cyber Security Coalition constitue une “plateforme de confiance” pour guider l’approche en matière d’incidents de cyber sécurité dans toutes les entreprises possibles et de proposer des conseils en la matière.”

(Michèle Sioen, FEB)

“La Cyber Security Coalition offre une plateforme permettant au monde académique d’avoir une meilleure vision des besoins spécifiques des pouvoirs publics et du secteur privé en matière de ressources humaines et des profils de compétences requis.”

(HoWest)

“Le monde académique peut ainsi définir, en concertation avec les pouvoirs publics, de nouveaux programmes destinés à former la population active à l’économie numérique.”

(Yves Poullet, UNamur)

“La collaboration entre les trois mondes pour accroître la prise de conscience des enjeux de la sécurité et définir de nouveaux besoins en matière de formation est cruciale pour permettre l’émergence, d’ici 2020, d’une économie numérique cyber protégée.”

(Miguel De Bruycker, Centre pour la Cybersécurité en Belgique)


Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download Cyber Security Guides


Share this useful content with friends:

Follow us on social networks: