Become a member of the Cyber Security Coalition

Waarom lid worden?

Als lid van de coalitie maakt u deel uit van een sector overschrijdende gemeenschap die zorgt voor een betrouwbare omgeving voor de uitwisseling van niet-openbare expertise en informatie.

Wij engageren ons als lid om:

 • elkaars capaciteiten aan te scherpen door expertise en best practices uit te wisselen en door toegang te bieden tot real time informatie
 • gezamenlijk het senior management te sensibiliseren en steun op te bouwen voor de toekenning van middelen
 • een referentiebron op nationaal niveau te zijn door concrete sectoroverschrijdende projecten te coördineren
 • actief het openbaar beleid te beïnvloeden als een unieke vertegenwoordiging van belangrijke spelers uit verschillende sectoren, die een klankbord bieden voor de beleidsontwikkeling
Ontmoet onze leden

Afspraken rond constructief engagement

De Coalitie verwacht van haar leden dat ze:

 • De statuten van de Coalitie aanvaarden en naleven;
 • De missie en waarden van de Coalitie uitdragen, ook binnen de eigen organisatie;
 • Het niet-commerciële karakter van de vereniging respecteren;
 • Pro-actief initiatief nemen en participeren in samenwerkingsacties om de missie en strategische doelstellingen van de Coalitie te realiseren. Dit impliceert het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering, het leveren van getuigenissen tijdens onze evenementen voor het delen van ervaringen en het bekendmaken van de projectresultaten van de Coalitie binnen de eigen organisatie;
 • Bijdragen aan de activiteiten van de Coalitie door technische expertise, personeelstijd, accommodatie voor evenementen en werkgroepen en netwerkondersteuning aan te bieden;
 • Kennis en informatie over opgedane ervaringen, goede praktijken, succesverhalen en tekortkomingen, en beleidsaanpak delen die de ontwikkeling van een sterkere cyberveerkracht kunnen versnellen; deelname aan ten minste twee operationele werkgroepen wordt sterk aanbevolen;
 • Zich onthouden van praktijken of activiteiten die de Coalitie in diskrediet kunnen brengen

Criteria voor lidmaatschap:

Effectieve leden

Enkel bedrijven en juridische entiteiten zoals sector federaties kunnen lid worden van de Cyber Security Coalition. Individuen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Coalitie via het lidmaatschap van hun organisatie.
Elke organisatie die kan aantonen dat de volgende criteria zijn voldaan, komt in aanmerking voor lidmaatschap:
 • De organisatie is minimaal een jaar actief;
 • De organisatie is wettelijk opgericht en gevestigd in België;
 • De meerderheid van de stemrechten van de organisatie is privé bezit.

De organisatie draagt bij aan het jaarlijkse werkingsbudget van de Coalitie door betaling van een lidmaatschapsbijdrage. De bijdrage varieert afhankelijk van de aard van de organisatie, haar omvang en de toegang tot substantiële aanvullende middelen (via eigendom, partnerschap of verwantschap). De drempels (personeelsleden, omzet en balanstotaal) zijn gebaseerd op de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG).

Categorie Organisatie Bedrag
Met winst-oogmerk
Bedrag
zonder winst-oogmerk
Aantal Personeels-leden
(in VTE)
EN Omzet (excl. BTW of andere indirecte belastingen) OF Balanstotaal
Groot € 20,000 € 10,000 ≥ 250 > € 50 m > € 43 m
Groot € 10,000 € 5,000 ≥ 250 > € 50 m > € 43 m
Middelgroot € 5,000 € 2,500 < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Klein € 2,500 € 1,200 < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Sector federaties € 2,500

 
Elke aanvraag wordt ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
 
De volgende organisaties zijn vrijgesteld van lidmaatschapsbijdragen:

 • Ziekenhuizen en gezondheidscentra
 • Culturele instellingen waaronder bibliotheken en musea

 

Universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs kunnen lid worden van de Cyber Security Coalition, op voorwaarde dat aan de volgende criteria wordt voldaan:
 • De instelling moet een juridische entiteit zijn die in België gevestigd is;
 • De instelling moet door de bevoegde Belgische bestuursinstantie geaccrediteerd zijn om hoger onderwijs aan te bieden en academische graden toe te kennen;
 • De instelling moet actief zijn in fundamenteel en / of toegepast onderzoek en onderwijs op het gebied van informatiebeveiliging en bereid zijn om de onderzoeksresultaten te delen met de leden van de Coalitie;
 • De instelling moet bijdragen aan de missie en doelstellingen van de Coalitie door zich in te zetten voor informatiebeveiligingseducatie en bewustmakingsinitiatieven voor kinderen / studenten;
 • De instelling moet blijk geven van de nodige expertise voor beleidsdoeleinden.

Deze academische instellingen zijn vrijgesteld van lidmaatschapsbijdragen.

Het lidmaatschap van de Cyber Security Coalition staat open voor elke Belgische overheid of andere overheidsadministratie, met inbegrip van openbare adviesorganen, op federaal, regionaal of lokaal niveau en elke rechtspersoon die openbare bestuursfuncties naar Belgisch recht vervult.
De overheidsdiensten die in de coalitie vertegenwoordigd zijn, zijn betrokken bij:
 • Beleidsvorming en het opzetten van een nationale cyberbeveiligingsstrategie;
 • Ontwikkeling van relevante juridische infrastructuur die moderne ICT ondersteunt;
 • Institutionele organisatie en coördinatie van cyberbeveiligingsrollen en -verantwoordelijkheden bij de betrokken overheidsinstellingen;
 • Publiek-private samenwerking en regulering van de industrie;
 • Bevordering van sector-overschrijdende en grensoverschrijdende samenwerking en mechanismen voor het delen van informatie om cybercriminaliteit te verminderen;
 • Ontwikkeling van industriële en technologische hulpmiddelen voor cybersecurity;
 • Verificatie van de integriteit van de kritische informatie-infrastructuren in het land.

Zijn vrijgesteld van lidmaatschapsbijdragen alle instanties die door de overheid zijn opgericht en gecontroleerd om in een behoefte van algemeen belang te voorzien. Alle overige instanties uit de publieke sector betalen dezelfde lidmaatschapsbijdragen als private organisaties (cfr. lidmaatschapscriteria voor de particuliere sector)

Toegetreden leden

Enkel de volgende aanvragers worden als CSC toegetreden lid toegelaten:

 • Een in België gevestigde natuurlijke rechtspersoon;
 • Een langdurige of intensieve ervaring heeft op het gebied van cyberbeveiliging;
 • Over uitgebreide kennis of vaardigheden beschikt in een bepaald gebied van cyberbeveiliging gebaseerd op onderzoek, ervaring of beroepswerkzaamheden;
 • Door vakgenoten als een betrouwbare bron van deskundigheid wordt erkend.

Het Toegetreden Lidmaatschap is persoonlijk. Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. De bijdrage voor toegetreden leden is vastgesteld op €1 200 (exclusief BTW).

Vraag uw lidmaatschap aan

Apply for membership [NL]
Sending

Voor meer informatie zie onze algemene voorwaarden.


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: