Algemeen

Op alle overeenkomsten met de Cyber Security Coalition vzw (hierna Coalition) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door een overeenkomst af te sluiten met de Coalition, aanvaardt u dus de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken en mits het uitdrukkelijke akkoord van de Coalition.
De niet-afdwingbaarheid of de nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Eigendom en levering

Indien de overeenkomst de levering van brochures, boekjes of andere goederen betreft, blijven deze eigendom van de Coalition tot op het moment van de volledig betaling van de hoofdsom, vermeerderd met eventuele kosten en interesten. Dit geldt niettegenstaande het faillissement van de schuldenaar van de factuur.

De levering geschiedt op risico van de klant, op wie de verantwoordelijkheid rust om zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

Prijzen en Betaling

Alle prijzen worden aangegeven in euro, inclusief btw en eventuele andere heffingen. Betalingen dienen uitsluitend te gebeuren op het rekeningnummer van de Coalition, namelijk BE10 0019 2099 8104 – BIC: GEBABEBB.

Al onze facturen zijn betaalbaar in Brussel, binnen een termijn van 60 dagen na de factuurdatum.

Op het factuurbedrag dat op de vervaldag van de factuur niet is betaald, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag kan de Coalition, mits kennisgeving, het lidmaatschap en alle voordelen die hiermee verbonden zijn opschorten totdat het verschuldigde saldo van alle facturen is betaald. De opschorting gaat in op de datum van de ontvangst van de kennisgeving.

Persoonlijke gegevens

Indien de Coalition in het kader van een overeenkomst persoonsgegevens ontvangt, bewaart zij deze voor zover dit wettelijk is toegestaan. Bv. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer de Coalition over een gerechtvaardigd belang beschikt of op basis van een wettelijke verplichting.

De Coalition respecteert de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of kortweg ‘AVG’).

De Coalition verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties dan haar verwerkers in de zin van de AVG, tenzij er een wettelijke verplichting op de Coalition rust.

De Coalition engageert zich om de privacy van zijn leden en diens vertegenwoordigers te respecteren. Voor meer informatie over de manier waarop de Cyber Security Coalition omgaat met persoonsgegevens, kan u terecht op de website van de Coalition onder het luik ‘privacyverklaring’ onderaan de webpagina.

Klachten

Om geldig te zijn, moet elke klacht ingediend worden uiterlijk binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de factuur. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Aansprakelijkheid

In geval van zware fout is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de vergoeding van de directe materiële schade. De partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte materiële of immateriële schade, winst- of inkomensderving.

De eventuele aansprakelijkheid van één partij, veronderstelt het bewijs van zijn zware fout, van de directe materiële schade en van de causaliteitsband tussen deze laatste.

Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de Coalition het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Coalitie gehouden is tot enige schadevergoeding.

Contact

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Cathy Suykens.
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32499718496
Het postadres van de Coalition is August Reyerslaan 80, 1030 Brussel.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Voor elke betwisting over deze factuur die niet minnelijk kan geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd, behouden in geval de schuldenaar van de factuur een consument is, die in deze hoedanigheid optreedt. Het Belgisch recht is van toepassing.

Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: