De volgende bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Disclaimer website

De toegang tot en het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de stilzwijgende aanvaarding in door de gebruiker van de hierna vermelde voorwaarden, onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen. De gebruiker erkent dat deze website uitsluitend is bedoeld voor informatieve doeleinden en dus louter dient ter algemene informatievoorziening.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. De Cyber Security Coalition kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige, al dan niet rechtstreekse, schade van welke aard ook die het gevolg is van of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. De Cyber Security Coalition geeft aldus geen enkele garantie met betrekking tot:

  • Het functioneren van de website. Onderbrekingen of storingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige (financiële) compensatie voor welke schade dan ook.
  • De verstrekte informatie. Alhoewel deze site naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen wordt bijgewerkt biedt de Cyber Security Coalition geen enkele waarborg wat de accuraatheid, volledigheid of actualiteit betreft van de verstrekte gegevens. De Cyber Security Coalition behoudt zich bovendien het recht voor om op gelijk welk tijdstip de inhoud van de site te wijzigen, te blokkeren of te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te nemen voor de gevolgen van deze verandering.

Intellectuele eigendomsrechten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen: De Cyber Security Coalition geeft hieromtrent geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van deze links wijst evenmin op enig verband, partnerschap, goedkeuring of akkoord met de inhoud ervan. Een link leggen naar de homepage van deze site is mogelijk mits voorafgaande goedkeuring te bekomen.

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van de Cyber Security Coalition vzw, Stuiversstraat 8, 1000 Brussels. Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Cyber Security Coalition.

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Cyber Security Coalition.

De Cyber Security Coalition behoudt zich het recht voor bovenstaande gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Deze wijzigingen treden dan in werking op het ogenblik waarop deze gewijzigde voorwaarden op deze website worden vermeld.

Disclaimer emailberichten

De informatie verzonden in of met onze e-mails en de eventuele bijlagen is vertrouwelijk en alleen bestemd voor het individu of de entiteit aan wie ze gericht zijn. Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve ons hiervan te verwittigen en deze berichten en de eventueel toegevoegde bestanden uit uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, kopiëren, verspreiden, verdelen of ander gebruik onder welke vorm ook van de inhoud van de berichten zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming is niet toegestaan.

De integriteit en veiligheid van de e-mailberichten, met inbegrip van alle bijlagen, kan niet worden gegarandeerd en kan onderhevig zijn aan virussen, onderschepping en wijzigingen waarvoor geen machtiging werd verleend en waarvoor wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke het directe en/of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gesteund zijn op informatie die in of met onze e-mails zijn verstuurd.

Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: