De Cyber Security Coalition respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonsgegevens en het gebruik dat de Cyber Security Coalition van die gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 30 juli 2018 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25/05/2018 in werking treedt.

Als je deze website bezoekt, worden je persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer je die zelf meedeelt via invulformulieren op één van de pagina’s van de website en hierbij geef je toestemming aan de Cyber Security Coalition om je gegevens te gebruiken voor de behandeling van je verzoek. De Cyber Security Coalition heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de medewerkers van haar leden te verzamelen en te verwerken om haar dienstverlening aan de leden te kunnen verzekeren. Aangezien het professionele gegevens van de medewerkers betreft, ligt het binnen de redelijke verwachtingen van deze medewerkers dat de Cyber Security Coalition er gebruik van zal maken binnen het kader van het lidmaatschap van hun werkgever.

Voor bepaalde diensten, zoals verzoeken om informatie, vraagt de Cyber Security Coalition dat je persoonlijke informatie onthult die ons in staat stelt om met je verzoek aan de slag te gaan. Deze informatie kan door de Cyber Security Coalition worden gebruikt om je informatie te verstrekken over onze evenementen met het oog op kennisdeling onder onze leden en / of andere activiteiten van onze vereniging die mogelijk interessant voor jou zijn of om je onze publicaties toe te sturen. De Cyber Security Coalition zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving.

De Cyber Security Coalition verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.  Zelfs in deze gevallen waar je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van je expliciete toestemming, heb je steeds het recht om deze voor de toekomst in te trekken.

Deze website gebruikt cookies. Voor meer informatie verwijzen we naar de Cookie verklaring van de Cyber Security Coalition.

De persoonsgegevens die de Cyber Security Coalition verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen gecontracteerd door de Cyber Security Coalition, of entiteiten waarmee de Cyber Security Coalition een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot je gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven en/of verkocht aan derden. Evenmin worden deze gegevens opgeslagen op infrastructuur die zich buiten de Europese Unie bevindt.  De gegevensverwerkingen en processen bij Cyber Security Coalition verlopen volledig manueel en je gegevens worden bijgevolg niet gebruikt in automatische besluitvormingsprocessen.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Op voorwaarde dat je je identiteit bewijst (bv. scan identiteitskaart), kun je via een aanvraag per email aan privacy@cybersecuritycoalition.be gratis een elektronisch overzicht krijgen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Je hebt altijd de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van je gegevens voor bovenvermelde doeleinden. Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan Cyber Security Coalition hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. Stuur voor de uitoefening van je rechten een bericht met je specifieke vraag en een kopie van je identiteitskaart naar privacy@cybersecuritycoalition.be.

De Cyber Security Coalition gebruikt je persoonsgegevens als zij daarvoor een duidelijk doel heeft. Als de Cyber Security Coalition geen doel meer heeft, verwijdert zij de gegevens. Het uitgangspunt is dat je gegevens voor de duurtijd van het lidmaatschap worden bewaard tot alle eventuele openstaande schulden afgelost zijn of vorderingen, die uit je relatie met de Cyber Security Coalition zouden kunnen voortvloeien, afgehandeld of verjaard zijn.

De Cyber Security Coalition behoudt zich het recht voor deze Privacy kennisgeving op elk tijdstip te wijzigen. Deze wijzigingen treden dan in werking op het ogenblik waarop deze gewijzigde kennisgeving op deze website wordt vermeld.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden: