1. Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Cyber Security Coalition vzw, met maatschappelijke zetel in de Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt die we van u verzamelen.

2. Informatie die we verzamelen en verwerken

Terwijl u op onze website surft, verzamelen wij bepaalde informatie aan de hand van cookies die wij plaatsen. Voor meer informatie over cookies, zie ons cookiebeleid. We verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens over u. Deze informatie omvat: 

 • Identificatiegegevens: uw IP-adres; 
 • Gegevens met betrekking tot de veiligheid: beveiligingslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken, en de user-agent van uw webbrowser; 

Wanneer u ons toestemming geeft, door cookies te aanvaarden, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals de pagina’s die u geraadpleegd hebt of als u onze website in het verleden reeds bezocht hebt. 

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van ons contract om u toegang te verlenen tot onze website; en voor onze legitieme belangen om de veiligheid van onze website te waarborgen, uw surfervaring te verbeteren en om anonieme statistieken over de kwaliteit van onze website te verzamelen. 

U kunt ons ook persoonlijke gegevens verstrekken door een van de online formulieren op onze websites in te vullen; deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om uw verzoeken te behandelen en u te antwoorden.  

Wanneer u zich registreert voor en deelneemt aan een van onze webinars of evenementen, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens over u: 

 • Identificatiegegevens: uw naam, voornaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres; 
 • Gegevens met betrekking tot uw bedrijf of organisatie: de naam en het BTW-nummer; 
 • Gegevens met betrekking tot de veiligheid: beveiligingslogboeken, verbindings- en activiteitenlogboeken, en de gebruikersagent van uw webbrowser; 
 • De vragen die u tijdens het webinar kunt stellen. 

De gegevens die u in dit verband verstrekt, worden met uw toestemming verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Het opvolgen van uw registratie en eventuele opmerkingen of klachten in dit verband; 
 • Het algemeen klantenbeheer, waaronder boekhouding, behandeling van geschillen en juridische procedures, invordering of overdracht van vorderingen en bescherming van onze rechten in het algemeen;  
 • Voor bepaalde evenementen wordt aan de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst verstrekt, met vermelding van naam, voornaam en de organisatie waartoe zij behoren;  
 • Om u te informeren over onze andere activiteiten en evenementen. 

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij met uw toestemming uw naam en zakelijk e-mailadres om u onze publicaties toe te zenden. Uw apparaat- en gebruiksgegevens worden ook verzameld wanneer u de nieuwsbrieven leest. 

Als u zich kandidaat wilt stellen voor een van onze prijzen, verzamelen wij informatie over uw identiteit, het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt en uw prestaties, in overeenstemming met de criteria voor de prijs waarvoor u zich kandidaat stelt. Wij kunnen ook uw naam en contactinformatie verzamelen van mensen die u willen aanbevelen voor een van onze prijzen; in dat geval zal er contact met u worden opgenomen om te bevestigen of u akkoord gaat als kandidaat. Anders worden uw persoonlijke gegevens worden gewist. 

De gegevensverwerking en -processen bij Cyber Security Coalition zijn volledig handmatig en uw gegevens worden dus niet gebruikt in automatische besluitvormingsprocessen.

3. Delen en doorgave van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt en/of verkocht aan derden.

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Deze derden kunnen de volgende entiteiten omvatten:  

 • Bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn opgericht in het kader van wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen;  
 • Onderaannemers in het kader van activiteiten die verband houden met de activiteiten van de Cyber Security Coalition;  
 • De volgende derden-verwerkers, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken en die onderworpen zijn aan passende geheimhoudingsclausules: 
 • Microsoft, die ons voorziet van onze e-mail-, webinar- en documenthostingplatforms; 
 • InviteDesk, een evenementenplatform dat wordt gebruikt voor de registratie voor onze evenementen en gerelateerde communicatie; 
 • MailJet, een ISO 27001-gecertificeerd en GDPR-conform online e-mailmarketingplatform;  
 • Profacts, een marktonderzoeksbureau, voor ledenervaringsonderzoek;
 • WeAreTheWords, een digitaal publicatiebureau dat ons ondersteunt bij onze communicatie en contentmarketing. 

Wanneer u video’s bekijkt op onze website, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld door YouTube, een onafhankelijke beheerder, gevestigd in Ierland. 

4. Beveiliging en bewaring van gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat ook het ontwikkelen van processen en procedures om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We zorgen ervoor dat de derden met wie we uw persoonsgegevens delen eveneens over adequate veiligheidsmaatregelen beschikken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen naar gelang van de aard van de verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De gegevens van leden worden bewaard tot het einde van uw relatie met de Cyber Security Coalitie (bijvoorbeeld totdat u niet langer in dienst bent bij een lid-organisatie van de Coalitie, of geen contractuele partner meer bent van de Coalitie of als u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven), behoudens de wettelijke bewaartermijn (bijv. de wettelijke verjaringstermijn).

Gegevens die worden verzameld wanneer u zich kandidaat stelt voor één van onze prijzen, worden 12 maanden bewaard. Als u wordt geselecteerd als een van de 10 finalisten van een specifieke prijs, kunnen wij uw gegevens langer bewaren om de promotie van de prijs te waarborgen.

5. Uw rechten

U hebt het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken (actieve verwerking stop te zetten) en om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen). 

Indien we uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming intrekken door de aan ons domein gekoppelde cookies te verwijderen. 

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder. 

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan de bewaring gebaseerd is op een dwingend gerechtvaardigd belang. 

Als er kwesties zijn die niet werden opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be 

6. Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wil opnemen om welke reden ook in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar privacy@cybersecuritycoalition.be, of door een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar de Cyber Security Coalition, August Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België. 

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Cookieverklaring van de Cyber Security Coalitie.

8. Updates van deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 25 mei 2023.

Sign up for our Cyber Pulse newsletter

Stay tuned to the forthcoming activities of the Coalition community. Cyber Pulse keeps you up-to-date on the latest cybersecurity news, community actions and member stories.

Download onze Cyber Security Gidsen


Deel deze nuttige inhoud met vrienden:

Volg ons op sociale netwerken: